Để trống phần này nếu vị trí không quan trọng.
Các thẻ tách biệt bằng dấu phẩy, chẳng hạn như các kỹ năng hoặc công nghệ bắt buộc, cho công việc này.15

Chi tiết công ty